Privacyreglement van Selexion Health

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglementis bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVGen de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens
In onzepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn inzake een wettelijke verplichting tot melden.

 

Wat zijn de plichten van de praktijk?
Selexion Health is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum, en indien van belang geboorteplaats/land
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Verzekeringsvorm: evt. polisnummer/klantnummer en polistype/code
 • Klachten en ziektegeschiedenis inclusief medicatie en suppletie gebruik
 • Indien van belang: gegevens over levensovertuiging, seksualiteit, gezondheid
 • Indien van belang: gegevens over huisarts of specialist die medebehandelen of behandelden
 • Indien van belang: soort werk of opleiding. Bij minderjarigen soort school die bezocht word

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (anoniem).
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Selexion Health hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Beroepscode en verplichtingen
Behalve de AVG, zijn de WGBO en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34elevensjaar behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.

Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan Selexion Health. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?
De medewerkers van Selexion Health hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Selexion Health wisselt alleen gegevens uit met Uw huisarts, specialist of andere zorgverleners, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ingeval van een wettelijk voorschrift zoals ingeval van ernstig gevaar voor U of een derde kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.

Al is de therapeut van Selexion Health de enige die de patientendossiers kan inzien, zijn er externe leveranciers die een deel van de gegevens soms kunnen inzien. U moet hierbij denken aan:

 • de accountant, of de administrateur (financiële administratie)
 • de leveranciers van het eventueel gebruikte digitale patientendossier
 • uitvoerende laboratoria voor diagnostiek

Selexion Health heeft daartoe een verwerkersovereenkomst met de betrokken leveranciers.

Ingeval van een Datalek:
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Direct na een ernstig datalek (binnen 72 uur) zal er een melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zonodig aan de betrokkenen. Tevens zijn er afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is opgetreden.

Huizen 1 juni 2018